KBM Advokatbyrå förstår affärer och din roll som företagare

KBM Advokatbyrå i Malmö

KBM Advokatbyrå kan hjälpa och stötta dig genom hela affärsprocessen. Tillsammans med oss kan du göra bättre affärer och smidigt styra undan från problem och frågeställningar som stjäl både tid och energi.

 

KBM Advokatbyrå kan arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I Sverige bygger arbetsrätten till stor del på kollektivavtal och är i ständig förändring i form av nya avtal mellan arbetsmarknadens parter.

KBM Advokatbyrå är alltid uppdaterad i frågor som anställningsavtal, pensionsförmåner, uppsägningar, regler kring tjänstledighet, konkurrensförhållanden med mera. Vi hjälper dig med arbetsrättsliga frågor vid exempelvis företagsöverlåtelser och omorganisationer; frågor som kan få stora konsekvenser för dig som företagare.

KBM Advokatbyrå ger rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området till både svenska och internationella företag. Det kan handla om upprättande av anställningsavtal, avtal som rör sekretess, pension eller bonus, skydd av företagshemligheter eller frågor som rör konkurrens och lojalitet.

KBM Advokatbyrå är samarbetspartner med Arbetsrättsjouren Sverige AB, som ger rådgivning inom arbetsrätten, via en hemsida/blogg.

KBM Advokatbyrå kan arbetsrätt

Din trygghet i kommersiella avtal

Avtalsrätten är grunden i civilrätten och därmed påverkar den stora delar av juridiken. Avtal innebär inbördes rättigheter och skyldigheter mellan parter. Även om muntliga avtal är lika gällande som skriftliga är det alltid säkrare och tryggare att ha avtalet – uppkomst, giltighet och tolkning – dokumenterat i skrift.

KBM Advokatbyrå hjälper till med rådgivning, förhandlingar och upprättande av alla slags kommersiella avtal. Det gäller också aktieägaravtal, samarbetsavtal, sekretessavtal och olika former av distributionsavtal.

Viktigt stöd i företagsöverlåtelser

KBM Advokatbyrå biträder både svenska och utländska bolag vid alla former av företagsöverlåtelser. Det kan handla om förvärv, överlåtelser, due diligence eller omstruktureringar. Vi har ett omfattande nätverk, i Sverige och internationellt och kan därför arbeta också inom mycket snäva tidsramar.

KBM Advokatbyrå kan vara ett viktigt stöd för ägare och styrelse eftersom företagsöverlåtelser ställer höga krav på juridisk specialistkompetens men också erfarenhet från förhandling och projektledning. Vi har dessutom den juridiska bredd och ett välutvecklat kontaktnät som gör att vi är din trygga partner inom alla de områden som ingår i en företagsöverlåtelse: avtals-, arbets-, bolags-, konkurrens- och fastighetsrätt. Vi ger innovativa råd och kan även avlasta dig det resurskrävande arbete som stora förvärv innebär.

Företagsöverlåtelser, Klas Johansson, KBM Advokatbyrå

Vid din sida i tvister

Allt kan hända i affärer och risken finns att du blir indragen i en långdragen och kostsam process. Vårt råd är att du tar juridisk hjälp så snabbt som möjligt för att försöka lösa tvisten innan den behöver gå till domstol. KBM Advokatbyrå försöker alltid se kreativa lösningar på svårlösta juridiska problem. Vi ser inga begränsningar försöker alltid göra det bästa av en svår situation genom att lämna väl övervägda förslag till lösningar.

Skulle tvisten inte gå att lösa genom samförstånd har KBM Advokatbyrå gedigen erfarenhet av domstolar och skiljedomsförfaranden. På KBM Advokatbyrå finns medarbetare med erfarenhet som domare, som kan ge rådgivning hur en konflikt kan lösas – men också hur konflikter kan undvikas.