Ekonomiska brottmål – White collar crimes

Ekonomiska brottmål avser vanligen frågor om brott i samband med näringsverksamhet och rymmer flera olika typer av brott som till exempel bokföringsbrott, bedrägerier, skattebrott, förskingring och oredlighet mot borgenärer. Vanligen uppdagas dessa brott genom utredningar på Skatteverket då de har en långtgående skyldighet att anmäla misstanke om brott till åklagaren.

Vår verksamhet och sakkännedom omfattar försvararuppdrag som advokat Klas Johansson har mycket stor erfarenhet av. Både utredningarna och rättegångarna i ekonomiska brottmål kräver att försvararen har kunskaper i redovisning, bolagsrätt och skatterätt.

Vi ger även rådgivning kring dessa områden och det kan vara något som du som företagare bör ta om Skatteverket påbörjar en revision eller utredning av ditt bolag. Risken är nämligen stor att Skatteverket gör en brottsanmälan och genom att tidigt ha ett professionellt bollplank kan det öka bolagets situation att inte hamna i underläge gentemot Skatteverket.

Många ekonomiska brottmål uppdagas genom utredningar på Skatteverket. De anmäler då misstanke om brott till åklagaren. Åklagaren kan därmed inleda en förundersökning och då är det framför allt polisen på Ekobrottsmyndigheten som utreder vad som hänt genom förhör, undersökning av dokumentation, bokföring m.m. En förundersökning kan leda till att åklagaren anser att bevisen är så pass starka att de tar beslut att åtala en person och då blir det rättegång i tingsrätten. Tingsrättens uppgift blir att pröva målet och se om åklagarens bevisning är tillräckligt stark för att personen ska dömas för det påstådda brottet. En dom kan bl.a. innebära böter, villkorlig dom, samhällstjänst eller fängelse.

Du som person som är misstänkt kallas den tilltalade. Som tilltalad har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen ska vara med under förhör och en eventuell huvudförhandling i tingsrätten. Den offentliga försvararen ska se till att allt går rätt till, sitta med under förhör och sedan föra din talan i domstolen. I de flesta fall betalas den offentliga försvararens kostnader av staten.

Att bedriva näringsverksamhet innebär för alla bolag att man också är bokföringsskyldiga. Du som driver enskild näringsverksamhet är personligen ansvarig för att bokföringen sköts enligt bokföringslagen. Det spelar ingen roll om du anlitar någon för att sköta bokföringen, det är du som ansvarar för att bokföringen blir rätt. Du kan inte överlåta ansvaret på någon annan. Om du lämnar bort din bokföring till någon så se till att det är till någon som verkligen har adekvat utbildning och kunskap. Be om förklaring om det är något du inte förstår.

Bokföringsskyldigheten innebär bl.a. att löpande bokföra alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter, arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på ett tryggt ställe inom landet under minst 7 år och att upprätta årsbokslut eller årsredovisning. Se till att ha koll på alla papper från början i ditt företagande.