Kommersiella avtal

Avtalsrätten är grunden i civilrätten och därmed påverkar den stora delar av juridiken. Avtal innebär inbördes rättigheter och skyldigheter mellan parter. Även om muntliga avtal är lika gällande som skriftliga är det alltid säkrare och tryggare att ha avtalet – uppkomst, giltighet och tolkning – dokumenterat i skrift.

KBM Advokatbyrå hjälper till med rådgivning, förhandlingar och upprättande av alla slags kommersiella avtal. Det gäller också aktieägaravtal, samarbetsavtal, sekretessavtal och olika former av distributionsavtal.

När man väl satt och diskuterade frågorna var det helt självklart för bägge parter. ”Vi ska starta bolag tillsammans, du gör det här, jag gör det här och vi har den här fördelningen av vinst eller förlust etc. Varför skriva något när vi är överens?” Ja det är en bra fråga, men det är viktigt att skilja på privatliv och affärsliv.

Ett bolag drivs oftast av två eller flera personer tillsammans. I dessa fall är det viktigt att upprätta ett kompanjonsavtal. Avtalet som upprättas ska reglera inbördes förhållanden mellan parterna och ska förebygga att det inte blir några framtida tvister. Vad händer om någon av parterna råkar ut för en allvarlig olycka och inte kan arbeta mer i bolaget? Vad händer om någon går bort. Vem får då överta/köpa aktierna? Vad händer om en delägare inte längre vill vara delägare i bolaget? Många frågor som behöver regleras innan och inte efter för att alla parter ska veta vad som gäller.

Det bästa är att diskutera igenom viktiga frågor redan innan bolaget startas men kan självklart även göras allt eftersom bolaget utvecklas. Så som en part ser på förhållandet idag kanske inte stämmer överens med hur samma part ser på det imorgon.

Att vara VD innebär att man normalt sett inte omfattas av anställningsskyddslagen. En VD bör därför ha ett särskilt välskrivet avtal. Bolaget och VD:n kan förhandla om i princip vilka villkor som helst i anställningsförhållandet. VD-avtalet måste dock stödjas av avtalslagens regler och det får inte strida mot annan tvingande lag som t.ex. diskrimineringslagen.

Punkter som bör finnas med är bl.a. anställning och anställningsform, placering, lön, pensionsförmåner, externa uppdrag eller bisysslor, uppsägning och uppsägningstid, sekretess, konkurrens.

Vi kan hjälpa till både med att upprätta ett VD-avtal från grunden samt att se över ett befintligt avtal för att se om det behöver justeras.